Documenten

Statuten_vastgesteld_14_juni_2012
Op 14 juni 2012 zijn de statuten van Huurdersvereniging Staedion vastgesteld bij de notaris. In de statuten staan de spelregels van de vereniging.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 23 juni 2016 hebben HVS en Staedion een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de periode 2016-2017. Hierin staan de afspraken hoe we uitwerking geven aan de zogeheten Overlegwet (overleg tussen huurders en verhuurder).
Bij de overeenkomst hoort ook een lijst met Begrippen en definities.

Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion
Als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst zijn de spelregels opgesteld voor bewonerscommissies.

Onderwerpenmatrix
De huurdersvereniging en een bewonerscommissie hebben recht op informatie, advies en instemming. De huurdersvereniging behartigt de belangen over onderwerpen die alle huurders aangaan en de bewonerscommissie doet dit voor de huurders in haar complex. In de matrix, een bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst, zijn de rechten op een rij gezet.

Activiteitenoverzicht HVS 2012
HVS is voortvarend aan de slag gegaan. In het activiteitenoverzicht 2012 leggen we verantwoording af aan de leden en Staedion wat we het afgelopen jaar gedaan hebben.

2013 Activiteiten HVS
In 2013 is HVS doorgegaan op de ingeslagen weg. Het resultaat is dat Staedion de HVS bij steeds meer onderwerpen betrekt en wil weten wat de huurders vinden.

2014 Activiteitenoverzicht HVS
De samenwerkingsovereenkomst met Staedion is weer voor twee jaar verlengd. Van de ongeveer 70 BC’s van Staedion zijn er 41 lid van HVS. In het overzicht is o.a. te lezen waarover HVS advies heeft uitgebracht en welk standpunt daarbij is ingenomen.

14 speerpunten 2014 per 26 nov 2014
In de ledenvergadering van 29 novenber 2013 zijn 14 speerpunten verzameld. HVS heeft deze in het overleg met Staedion aangekaart. Het overzicht geeft de stand van zaken eind november 2014.